ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์ 543 สีน้ำเงินไม่จอดตามป้าย ทั้งๆที่กดก่อนถึงป้าย ซึ่งมีผู้โดยสารลงหลายคน แต่คนขับเลือกที่จะไปจอดอีกป้ายคือป้ายบิ๊กซีลำลูกกาคลองสี่ ทั้งคนขับทุ้งกระเป๋า ไม่สนใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.543 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ