ไม่ควรเปลี่ยนเส้นทางรถปอ.79

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอแนะนำว่าไม่ควรเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถประจำทางปอ.79เพราะส่วนตัวบ้านอยู่แถวสี่แยกทศกัณฑ์และทำงานอยู่แถวราชประสงค์ซึ่งมีรถประจำทางปอ.79สายเดียวที่ไปถึงราชประสงค์โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายรถประจำทางซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันแล้วราชประสงค์เป็นแหล่งการค้าซึ่งมีผู้คนจำนวนมากโดยแถวสี่แยกทศกัณฑ์มีคนใช้รถประจำทางปอ.79เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้คนแถวนั้นได้ ขอบคุณค่ะ(เปรมฤดี ประยูรผลผดุง)

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ รอรถนาน