ให้สาย 178 มีใส่เลขแบ่งเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 178 มี 2 เส้นทาง คือ จากเลียบด่วนเลี้ยวเข้านวลจันทร์และจากเลียบด่วนตรงเข้าลาดพร้าวอยากให้มีการแบ่งสายให้ชัดเจน เช่น 178ก เข้านวลจันทร์ส่วน 178 ที่ไม่มีตัวิกษรต่อท้ายเข้าลาดพร้าว เป็นต้น เนื่องจากหากใช้บริการจากในแอพ Viabus จะไม่สามารถแยกได้เลยว่าคันนี้ไปเส้นทางไหนทำให้เสียเวลาในการมารอรถโดยสารนานมากโดยที่ไม่รู่ว่าใช่เส้นทางที่เราจะไปหรือไม่

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป