ใช้ internet เพื่อพัฒนาการบริการรถสาธารณะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มี application เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ track รถเมล์ได้ และแก้ปัญหารอรถนาน เพราะประชาชนจะรู้ว่ารถเมลที่ตนรอนั้นมาถึงไหนแล้ว รวมถึงมีข้อมูลแสดงเส้นทางรถเมลใน application ด้วยค่ะ