ใช้บริการสาย111 (ป้ายซอยร่วมใจไป)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประทับใจบริการ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารน่ารัก มีความรับผิดชอบแตกต่างจากรถร่วมบริการสาย43 ราวฟ้ากับเหว (สาย43 พนักงานหยาบคาย ขับรถหวาดเสียวและไม่จอดรถให้ดี ผู้โดยสารต้องเสี่ยงตายบ่อยๆ อยากให้ขสมก.ดูแลและจัดรถของขสมก.เอง) พนักงานขับรถสาย111 ขับรถดีมาก พนักงานเก็บค่าโดยสารก็สุภาพและรับผิดชอบต่อหน้าที่ สาย111ควรได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างยิ่ง ขอให้รักษาความดีไว้สืบไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ