โทรติดต่อไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเขตการเดินรถที่1หน่วยที่3 ติดต่อไม่ได้ ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ เพราะมีธุระต้องติดต่อ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ