แนะนำ สาย141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากช่วงเวลา 18.00-20.00มีคนใช้บริการสาย141จำนวนมาก จากคลองเตย กรมศุล ไปพระราม2 จึงของแนะนำว่าควรมีรถรองรับผู้ใช้บริการมากกว่านี้ ณ เวลานี้ วันที่ 7 มีนา 61 ตั้งแต่เวลา 18.00-19.30 มีรถผ่านมาเพียง2คันเท่านั้น ซึ่งคนที่รอรถอยู่ คลองเตยและกรมศุล ไม่สามารถขึ้นรถได้ เพราะมีจำนวน คนใช้บริการ มากเกินไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้จัดรถมา เสริม ในเวลาดังกล่าวด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถประจำทางสาย 141 ตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ