แจ้งสาย 71 2-80469 ไมีรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งสาย 71 ครีมแดง 2-80469 ไม่รับผู้โดยสารแยก โพธิ์แก้วเวา 7:55ครับ เดือดร้อนมากเพราะรถขาดและเป็นเวลาที่ต้องรีบไปทำงาน รบกวนด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ