แก้ไขหน้าจอแสดงข้อความบอกป้ายภาษาอังกฤษที่อยู่บนรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 134 เส้นวิภาวดีแสดงป้ายเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาคาราโอเกะ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = mo kasetsat, โรงพยาบาลวิภาวดี = rongphayaba wiphawadi, ตรงข้ามวัดเสมียน = tring khan wat samian, โรงเรียนหอวัง = rongrian ho wang ควรปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อให้คนต่างชาติอ่านแล้วเข้าใจได้ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = Kasetsart University, โรงพยาบาลวิภาวดี = Vibhavadi Hospital เป็นต้น

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ