เส้นทางเดินรถไม่เป็นไปตามกำหนด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถโดยสารปรับอากาศประจำทาง สาย 510 เส้นทางเดิยรถ จากมธ.สู่ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เบี่ยงเบนเส้นทาง โดยเข้าสู่เส้นทางและเริ่มจากบริเวณถนนตลาดวิชา ส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารตกค้างบริเวณ อาคารบรรยายรวม 5 และ 2 โดยจำนวนผู้โดยสารอาจมีไม่มาก แต่เนื่องด้วยความต้องการโดยสารทำให้ต้องรถคันใหม่ และเสียเวลา เนื่องจากการเดินรถไม่เป็นไปตามกำหนด จึงใครควรขอข้อมูลเส้นทางเดินรถที่ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 510 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ