เสนอข้อคิดเห็นเรื่องการปรับหมายเลขสายเดินรถแบบใหม่ 8 สาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1. ไม่ควรนำตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ เช่น Y59 เป็นต้น 2. ผู้ที่ใช้รถ มีความรู้ทุกระดับ ตั้งแต่อ่านหนังสือไม่ออก ไปจนถึงมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง ซึ่งการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนี้ ทำให้ไม่สะดวกในการอ่าน หรือการอธิบายสายรถ ให้เข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษ ควรใช้ตัวเลขบนพื้นสีอย่างเดียว 3. สีที่ใช้ชั่วคราวนี้ ไม่ควรทดลองโดยการทาสีเฉพาะหน้ารถ สิ้นเปลือง ควรใช้เป็นแถบสีพื้นของเลขป้าย, สีพื้นของข้อความระบุเส้นทางการเดินรถ 4. การปรับปรุงสายรถในคร้้งนี้ จะดีขึ้นได้แน่นอน ถ้าทุกคนเคารพกฏจราจร. มีระเบียบวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน อยากเห็นระบบขนส่ง และสภาพรถที่ดีกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ