เวลาการปล่อยรถ S1 ไม่ตรงตามตารางเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากดิฉันเป็นผู้โดยสารรถ S1 เป็นประจำ จึงพบปัญหาที่กระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสารทั้งชาวไทยรวมถึง ชาวต่างชาติ ดังนี้ 1. การปล่อยรถจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่มีการประกาศออกมาแก่สาธรณชน เช่น ตามเวลาปกติ รถกำหนดออกทุกๆ 30 นาที เริ่มรอบแรกช่วงเช้าเวลา 6 นาฬิกา แต่ในการใช้จริง พบว่า ทุกๆครั้ง การปล่อยรถล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 20 นาที ตัวอย่างเช่น รถกำหนดออกรอบ 10.00 น. ตามตาราง แต่รถออกจากท่าจริงเวลา 11.20 น. เป็นต้น ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ต่อทั้ง ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ มีดังนี้ 1.การปล่อยรถไม่ตรงเวลานี้ เกิดผลกระทบต่อชาวไทย เช่น การไปถึงที่หมายไม่ทัน หรือ การไปทำธุระสายกว่าเวลาที่กำหนด เนื่องจาก ผู้ใช้บริการมาเพื่อขึ้นรถตามตารางเวลา แต่รถกลับไม่ออกจากท่าตามตารางเวลาที่ประกาศไว้ 2. เกิดภาพลักษณ์ที่แย่ต่อประเทศไทย และ ต่อองค์กร ด้วยจุดประสงค์หลักของรถ S1 เพื่อ รับชาวต่างชาติ จาก สนามบิน ไปจุดหมายปลายทางคือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดีจากชาวไทย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศชาติ สร้างแรงจูงใจในการกลับมาที่ประเทศไทยอีก ดังนั้น การตรงต่อเวลา ควรเป็นความประทับใจแรกที่ชาวไทยมอบให้ผู้มาเยือน อีกทั้ง ความตรงต่อเวลาคือหลักสากลที่นานาชาติยึดถือทั่วกัน ซึ่งถ้าการมาถึงเมืองไทยก้าวแรก และมุมมองที่ชาวต่างชาติมีต่อคนไทย คือ "ความไม่ตรงต่อเวลา" มันเหมาะสมแล้วหรือ ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย S1 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ