เลือกผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมย์มีสิทธิ์เลือกผู้โดยสารหรือสั่งให้คนขับจะจอดรับหร่อไม่รับผู้โดยสารได้ด้วยหรา ถ้าไม่มีใจให้บริการก็ไม่ต้องมาทำงานด้านการให้บริการหลอกคะตอนแรกคิดว่าคนขับจะมองไม่ผู้โดยสารจึงไม่จอดรับความจริงปรากฏที่แท้กระเป๋ารถสั่ง แล้วยังที่นั่งอีกเยอะอะ รอนานก็ไม่ว่าละเพราะเข้าใจว่าระยะทางและจำนวนรถมีจำกัดแต่มาเจอกระเป๋าแบบนี้ไม่ไหวคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับองค์การอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป