เรื่อง การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
นายอนันต์ พบลาภ
ราคา: 
16,050.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
นายประยุทธ แซ่โกว
ราคา: 
26,750.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
นายอาศิรพจน์ ปานฉาย
ราคา: 
20,865.00
วันที่ประกาศ: 
27/08/2562