เพิ่มเที่ยวรุเข้าศูนย์ราชการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ควรเพิ่มจำนวนเที่ยว และสายรถเมล์ที่เข้าออกศูนย์ราชการนะคะ รถน้อยมาก ขนส่งสารธารณะไม่เพียงพอเลยทำให้เกิดปัญหารถติด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ