เพิ่มสายปากเกร็ด-ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายปากเกร็ด-ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ เชื่อว่าผู้โดยสารจากรถตู้หลายท่านจะเปลี่ยนมาขึ้นรถเมล์

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ