เพิ่มรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มรถเมล์ สาย 82 ที่มาสนามหลวงในช่วงเช้าหน่อยค่ะ หรือปรับเปลี่ยนสภาพรถหน่อยค่ะให้มีการปรับปรุง รถวิ่งระยะไกล แต่คุณภาพรถไม่ค่อยจะดีเท่าไรเลย นานๆจะมาที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 82 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุรที่ใช้บริการ