เพิมสารรถประจำทางให้ผ่านถนนพัฒนาการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มสายรถประจำทางและจำนวนรถประจำทางให้ผ่านถนนพัฒนาการช่วงผ่านโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการให้มากขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางที่ผ่านถนนพัฒนาการนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ