เบอร์สายรถประจำทางใหม่ ไม่มีความเป็นไทย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เบอร์สายรถประจำทางใหม่ ไม่มีความเป็นไทย แคร์ต่างชาติ มากไป ไม่รู้ว่าเป็นเป็นญาติกัน ตั้งแต่ชาติไหน อักขระของเราก็มี ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใคร เอาอะไรมาคิด

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งข้อความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ ขอบคุณที่ใช้บริการ