เช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
ราคากลาง: 
149,907.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
141,240.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
141,240.00
วันที่ประกาศ: 
21/08/2562