เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด

วันที่ประกาศ: 
21/06/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
187,143.00 บาท