เช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง ADSL จำนวน 17 จุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
118053.10
ราคากลาง: 
118,053.10
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
118,053.10
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
118,053.10
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 19, 2559