เช่าอู่และลานจอดรถ (อู่ท่าอิฐ) เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
23814000
ราคากลาง: 
23,814,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี
23,814,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี
23,814,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 9, 2559