เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
ราคากลาง: 
216,354.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
ราคา: 
205,440.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
ราคา: 
205,440.00
วันที่ประกาศ: 
03/09/2562