เช่าระบบ Call Center 1348

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4500000
วันที่รับเอกสาร: 
07/07/2564 - 16/07/2564
วันที่ยื่นซอง: 
19/07/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/07/2564
ราคากลาง: 
4,500,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 7, 2564