เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
49010400
วันที่รับเอกสาร: 
21/06/2561 - 11/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
12/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/07/2561
ราคากลาง: 
49,010,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 21, 2561