เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
300000
ราคากลาง: 
257,570.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทีโอที จำกัด
ราคา: 
257,570.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทีโอที จำกัด
ราคา: 
257,570.40
วันที่ประกาศ: 
13/09/2562