เช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศ: 
17/04/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
เฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
30,093,200.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: