เขตการเดินรถที่ 2 สาย 60 หมายเลขข้างรถ 2-80159 ทะเบียนรถ 11-9945

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถบริการสาธารณะ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 สาย 60 หมายเลขข้างรถ 2-80159 ทะเบียนรถ 11-9945 หมายเลข ตั๋ว 1498860 ไม่จอด รับ-ส่ง ตรงป้ายรอรถโดยสาร ออกรถในขณะที่ผู้โดยสานกำลังก้าวเท้าขึ้นรถ เป็นอันตราย ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพสินของผู้โดยสาร ซึ่งขัดกับพันธกิจขององค์กร การให้บริการของ ขสมก. มุ่งในด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินรถของผู้โดยสารเป็นหลัก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องจิตสำนึกการให้บริการคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ