อัตราค่าโดยสาร สาย 73

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์จากป้ายเซ็นทรัลเวิลด์ ไปโบสถ์แม่พระฟาติมา บางครั้งคิดต่าโดยสาร 13บาท บางครั้งคิด 15 อยากทราบว่าค่าโดยสารที่ถูกต้องคือเท่าไหร่กันแน่คะ ??

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 73 จากเซ็นทรัลเวิลด์ ไปลงโบสถ์แม่พระฟาติมา ราคา 15 บาท ตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ