อัตราค่าโดยสาร รถ ปอ. 52

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้ทุกคันปิดประกาศอัตราค่าโดยสารให้ชัดเจน เนื่องจากสงสัยว่าคิดอัตราอย่างไร จาก สะพานควาย ถึง ม.สี่ไชยทอง 20 บาท จาก รร.มิราเคิล ถึง ม.สี่ไชยทอง 20 บาท จาก TOT ถึง ม.สี่ไชยทอง 20 บาท และจริงๆ ระยะทางจาก TOT ถึง ปากเกร็ด รถตู้ คิด 15 บาท รถ ปอ.สาย 356, 150 ก็ไม่เกิน 15 บาท

เรียนท่านผู้ร้อง เนื่องจากรถประจำทางสาย ปอ.52,150 ได้ขอขึ้นตรงกับกรมขนส่งทางบกแล้ว จึงรบกวนท่านตือต่อที่ 1584 โดยตรงได้เลยครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ