อยากให้เพิ่มบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วงกลมจากเมก้าบางนาเข้าเลียบด่วนกาญจนาเข้าเฉลิมพระเกียรติแล่วก็เข้ามหวิทยาลัยรามคำแหง2

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจัดรถวิ่งเส้นดั่งกล่าว พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)