อยากให้เพิ่มจำนวนรถ59

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถ59หน่อยไม่ว่าชั่วโมงใด รถจะติดหรือไม่ติด ต้องรอมากกว่าครึ่งชั้วโมงเสมอ หรือเคยทำสถิติสํงสุด1.30 แล้วรถชอบไปกอง กันตลอด เวลามามาพร้อมกัน เพื่อ!!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ