อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 520

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 520 ครับ คนจำนวนมากที่บ้านอยู่สะพานใหม่ไปทำธุระ,ต่อรถ ไปเส้นมีนบุรีครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ