อยากให้หน้าจอดิจิตอลบนรถเมล์มีประโยชน์มากกว่านี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้หน้าจอดิจิตอลบนรถมีประโยชน์มากกว่าการนำประวัติองค์กร(ตัวอักษร)มาใส่เช่น การทำแผนที่ว่ารถสายนั่นผ่านที่ไหนบ้าง,มีเสียงพูดชื่อป้ายเมื่อถึงป้าย,หรือแผนที่รวมๆว่ารถอยุ่ตรงไหน (GPS)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจอดิจิตอลที่ติดตั้งบนรถขณะนี้นั้น ยังอยู่ในช่วงระหว่างทดสอบระบบ ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ