อยากให้รถเมย์ วิ่งผ่านเส้นถนน นครอินทร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถเมย์ วิ่งผ่านเส้นถนน นครอินทร์บ้าง เดือดร้อนมาก

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ