อยากให้มีรถเมล์ วิ่งถนนราชพฤกษ์มากขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนราชพฤกษ์ ปัจจุบันมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ขณะที่มีรถเมล์วิ่งน้อยมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว และเกิดปัญหารถติด หากมีรถเมล์เพียงพอและวิ่งสม่ำเสมอ ไม่รอรถเป็นเวลานาน ประชาชนน่าจะหันมาใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น