อยากให้พนักงานเก็บสตางค์จัดที่นั่งให้คนชรา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติขึ้น ปอ129 เป็นประจำช่วงเวลาเร่งด่วน รถน้อย คนแย่งที่นั่งกัน คนชราหัวขาวที่ขึ้นมาก็ได้ยืนตลอดทาง ผู้ชายที่ไวกว่าหาที่นั่งได้ไวกว่าก็ไม่ค่อยมีน้ำใจ อยากให้พนักงานเก็บสตางค์มีปากเสียงบ้าง ขอตัวแทนเสียสละที่นั่ง หรือพาคนชราไปนั่งที่นั่งสำรอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพดูแลเอาใจใส่ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยและพึงพอใจในการใช้บริการ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ