อยากให้ทำความสะอาดรถเมล์บ้าง จะได้ดูใหม่ และสะอาด น่าขับ น่านั่ง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทำความสะอาดรถเมล์บ้าง จะได้ดูใหม่ และสะอาด น่าขับ น่านั่ง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ