อยากร้องเรียน ป้ายรถเมล์บริเวณ ฝั่งเกาะราชวิถี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์ฝั่งเกาะราชวิถี รถจอดแช่เป็นเวลานานเต็มไปหมด ทำให้รถคันอื่นที่เข้ามาตามหลังเจ้าป้ายไม่ได้ จอดข้างนอก ผู้ฝใช้บริการต้องเดินลงถนน ตัดหน้ารถคันที่จอดบ้าง อ้อมหลังบ้าง แทรกตัวเพื่ออกไปขึ้นรถคันที่ต้องการเสี่ยงต่ออันตราย ซึ่งส่วนมากจะมีผู้สูงอายุมาก ที่ต้องเดินลงไป เพราะสาย 157 ผ่านหน้า รพ ศิริราชเพียงสายเดียว ส่วนตัวรอใช้บริการรถเมล์สาย 157 ซึ่งมีน้อยมาก นานๆมาครั้ง บางวัน รอ 2-3 ชั่วโมงถึงจะมา และพอมาก็ต้องจอดเลนส์นอก เพราะติดรถที่จอดแช่เป็นเวลานาน จนบางครั้งไม่สามารถมองเห็น ทำให้พลาดรถคันนั้นไปแล้วต้องรออักเป็นเวลานาน อยากให้ช่วยพิจารณาเพิ่มจำนวนรถ หรือ สายรถให้ผ่าน รพ ศิริราช เพิ่มมากขึ้นจากอนุสาวรีย์ รถที่มีจำนวนมากและจอดแช่นานๆ คือสาย 28 นายท่าที่คอยประกาศ ไม่ค่อยประกาศให้รถเดินออกไป จึงทำให้ตอดแช่นาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ โดยกำชับเจ้าหน้านายตรวจการและสายตรวจพิเศษที่ยืนจุดป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณดังกล่าว เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนโดยมีสายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ