องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารที่ผานบริเวณวัดพระแกว สนามหลวง

ภาพประกอบ: 
450