องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการ ณ สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ภาพประกอบ: 
0100