สาย720 โบกไม่จอดป้าย หลายรอบ ชอบขับซิ่งติดขวาเกาะกลาง เข้าป้ายไม่ได้ รีบปั่นรอบ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
720 เลข12-0341 ช่วงเช้าถ.กัลปพฤก โบกแล้วไม่จอด วิ่งผ่านป้ายเฉยเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ