สาย166 ปลอยรถไม่เข้าเมืองทอง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ชอบลักไก่วิ่งวนจนเป็นเรื่องปกติว่าไม่มีรถเข้าเมืองทอง ชอบปล่อยรถขาดไม่เข้าเมืองทองเป์นเวลานานๆ นายที่ที่อนุเสารีก็จัดรถขาดเปนเวลานาน ถ้าไม่คิเจะเข้าไปส่งผู้โดยสารทีเมืองทองควรให้สายอื่น หรือรถร่วมชนิดเอื่น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ