สาย 59 ไม่จอดรับ ผู้โดยสาร เลขรถ 16-2439 , 1-70354

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 59 ไม่จิดรับผู้โดยสาร ทั้งที่โบกแล้ว รถตี ออกจากป้าย ตลาดใหม่ วันที่21-12-2563 เวลา 11.13 น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ