สาย 510 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 510 รอนานมาก เส้น อนุสาวรีย์ ไป ม.ธ ช่วงเวลา ตั้งแต่ 14:30 เป็นต้นไป รอรถ 1 ชั่วโมง ยังไม่มาเลย คนต้องการใช้บริการเยอะมากๆ แต่รถไม่พอ ขาดช่วง ในชั่วโมงเร่งด่วน เราต้องซื้อบัตรไร้เงินมาแล้ว และก็ต้องขึ้นแค่สาย 510 ถ้าไม่พร้อมให้บริการก็สมควรยกเลิกการให้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ