สาย 509 วิ่งขวาไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
GPS 13-1845(6-56117) {509} ป้ายก่อนถึงอนุเสาวรีย์ ผู้โดยสารรอนาน แต่รถขับไว ชิดซ้ายไม่จอดป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ