สาย 38 ยังคงใ้ห้บริการหรือไม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เท่าที่ใช้บริการรถเมล์เส้นทางประจำผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เกาะพญาไท ไม่คิดว่ายังคงมีรถเมล์สาย 38 ต้นทาง: ส.ราชฎักจันทรเกษม ปลายทาง: วิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการครับ ดังนั้น ขอโปรดตรวจสอบ หากไม่มีรถบริการแล้ว ก็ขอให้ลบสายรถเมล์ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ครับ http://www.bmta.co.th/th/content/38

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 38 รอรถเป็นเวลานาน นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ