สาย 166 (ปอ.) รถไม่เพียงพอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตั้งแต่กลางปี 2565 - ปัจจุบัน รถสาย 166 (ปอ.) ไม่เพียงพอต่อการเดินทาง ประชาชนต้องรอรถโดยสารเป็นเวลานาน แม้จะเลยเวลาเร่งด่วนไปแล้ว ยังมีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ขอขอบคุณ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ร้องเรียนแนะนำบริการโทรศัทพ์แจ้งได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการด้วยความรวดเร็ว