สาย 16 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมากเป็นชั่วโมง ปัญหาร้องเรียนเดิมๆ ปัญหามีเหมือนเดิม. ไม่ได้การแก้ไข ไม่เข้าใจกับการเสียเวลารอการรับบริการนานมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ